След финализирането на сделката по покупко-продажба, отговорността за редовното заплащане на данъците и таксите е в ръцете на новия собственик. Ето защо ако сте придобили наскоро недвижима собственост, трябва да сте добре запознати с видовете такси, за да можете да ги предвидите като задължителен разход. Както знаете, разходите обвързани с покупката на нов дом не са за подценяване, затова е важно да включите всички допълнителни такива, за да не се окажете неприятно изненадани в даден момент. Определящи за дължимите данъци и такси са характеристиките на имота, продажната му цена и местонахождението му. За да разберете какви са задълженията ви при покупката на имот и как се определя размерът на сумата за местния данък прочетете нашата статия.

Какви местни данъци и такси се плащат при покупка на имот?

Данък, съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Съгласно Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) всеки собственик на новопридобито недвижимо имущество е задължен да заплати местен данък за придобиване на недвижим имот. Добре е да знаете, че всяка година различните общини на територията на страната определят самостоятелно размерът на този данък за съответната територия. В масовия случай той се движи в рамките на 0,1% и 3% от продажната цена или данъчната оценка. Тук е моментът да отбележим, че данъчната оценка се взема предвид в определянето на данъка, само в случай че оценката има по-висока стойност от тази на продажната цена.

Задължителни такси при покупка на имот

Такса за вписване на новия нотариален акт в Имотния регистър

Сред останалите отговорности на новия собственик е и вписването на новия нотариален акт в Имотния регистър. Този процес се случва в съответната служба по вписванията по местонахождението на недвижимия имот, където следва да подадете писмена молба. Освен молбата, трябва да заплатите и съответната държавна такса към Агенцията по вписванията – разход, който не бива да пренебрегвате, а да включите към списъка с допълнителни разходи, съпътстващи сделката по покупко-продажба. 

За разлика от размера на местния данък, който се определя индивидуално от всяка община, то таксата за вписване на новия нотариален акт е фиксирана сума за цялата страна. Тя се определя на база продажната цена на жилището, което сте закупили. Стойността ѝ е 0,1% върху цената, на която сте закупили имота.

Нотариална такса

Нотариалната такса е един от основните допълнителни разходи, свързани с покупката на собствен дом. Определящо за нейната стойност е материалният интерес, т.е. цената на имота, записана в нотариалния акт. В случая под внимание се взема и тарифата на нотариуса, съгласно Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Размерът се определя на същия принцип, както се определя и местният данък – предвид се взема продажната цена на имота, освен в случаите, когато данъчната оценка е по-висока от посочената цена.

Едва когато сте наясно с договорената цена на имота и сте се сдобили с необходимия ви набор от документи, ще можете реално да определите какъв ще бъде размерът на нотариалната такса, в зависимост от посочената тарифа.

За да стане по-ясно, ще онагледим с конкретни примери:

  • В случай че цената на имота попада в диапазона 50 001 – 100 000 лева, то според тарифата, нотариалната такса е 480,50 лв. + 0,5 на сто за горницата над 50 001 лв.
  • Ако цената на жилището е между 100 001 и 500 000 лв., нотариалната такса е в размер на 730,50 лв. + 0,2 на сто за горницата над 100 001 лв.
  • За цена на закупения имот над 500 000 лв., таксата, която следва да заплатите е 1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв.

Такса за изготвяне на нотариален акт и прилежащи документи

За изготвянето на нотариалния акт и прилежащите към него документи, ще ви е необходимо съдействието на компетентен юрист, в случая трябва да се обърнете към нотариус. Добре е да знаете, че тази процедура се заплаща по друга тарифа, различна от горепосочената. Сумата е фиксирана и е в размер на 30 лева.

Такса за вписване на договор за поддръжка и управление

Отговорността за събирането на таксите за вписване на договор за поддръжка и управление е в Агенцията по вписванията. Всички такси за вписване на актовете и документите, които трябва да бъдат вписани могат да се намерят в чл. 2 от Тарифата за държавните такси. Основополагащ за размера на таксите за вписване на договор за поддръжка и управление е стойността на Договора за целия период, за който е сключено споразумението. Така стойността, записана в договора трябва да се умножи по 0,1%, за да получите стойността на таксата. Добре е да сте наясно, че съществува минимален размер на таксата, която е 10 лева.

Важно уточнение в случая е че заплащането на тази такса е задължително само при вписването на договора в Агенцията по вписванията. Нейното заплащане се извършва еднократно от инвеститора, който е поел отговорността да поддържа и управлява имота. Това на практика означава, че следващите собственици не са задължени да заплащат такса за вписване на договор за поддръжка и управление и не сключват нов договор за управление. Това се дължи на обстоятелството, че законът е направил договора противопоставим на следващите собственици.

В заключение, размерът на нотариалната такса зависи от няколко фактора – цената на имота, записана в нотариалния акт и тарифата на нотариуса, съгласно Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. За разлика от нея, размерът на таксата за изготвяне на нотариален акт и прилежащи документи е фиксиран и е в размер на 30 лв.

Съгласно чл. 2 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) след придобиването на недвижим имот следва да бъде вписан договор за поддръжка и управление. Обичайно този разход се поема от инвеститора, което означава, че купувачът е освободен от задължението да покрие този разход.

Съгласно Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), размерът на местния данък се определя ежегодно от всяка община на територията на страната. Той се заплаща към съответната община по местонахождение на имота. Поради тази причина е важно всички обмислящи покупката на недвижим имот, предварително да се запознаят със стойността на данъците на територията на общината, в която възнамеряват да купят жилище.

Не подценявайте и възможността да се възползвате от услугите на доказан професионалист в сферата на недвижимите имоти, който ще ви даде ценни съвети. Освен че ще ви запознае с пълния списък с дължими данъци и такси, брокерът ще ви осведоми и  за необходимата документация, както и за местата, от които можете да се сдобиете с нея.

Call Now Button