Списъкът с необходими документи при покупко-продажбата на имот е дълъг. Ето защо ви представяме подробна информация с целия набор от документи, които са ви необходими за сключването на успешна сделка. Вижте ги тук!

Списъкът на всички документи включва:

Удостоверение за данъчна оценка

Удостоверението за данъчна оценка се издава от данъчната служба по местонахождение на имота. С този документ можете да се сдобиете в срок от 3 – 14 дни. Като валидността на документа зависи от датата на издаване. Всички удостоверения издадени до 30 юни имат валидност до същата дата на следващата година. Удостоверенията, издадени след 30 юни са валидни до края на текущата година.

Имайте предвид че адресът в данъчната оценка трябва да съвпада напълно със записания в нотариалния акт. В случай че това не е така, трябва да се издаде удостоверение от съответната община за административен адрес. В документа трябва да присъстват имената на всички съсобственици на имота, които не трябва да имат непогасени задължения като данъци и такси.

Документи за продажба на имота

Документите за собственост за имота са едни от задължителните документи, чрез които продавачът се легитимира пред купувача. Те могат да бъдат различни видове:

  • нотариален акт, вписан в Агенция по вписвания – нотариален акт за покупко-продажба, нотариален акт за дарение, нотариален акт за замяна, констативен нотариален акт и др.;
  • крепостен акт, към който има записка за вписването му;
  • договор за продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти;
  • договор за продажба, сключен по Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти. Ако са сключени след 01.06.1996 г. следва да бъдат вписани в Службата по вписванията;
  • Решение на съд;
  • Постановление за възлагане на имот при публична продан и др.

Скица на имота

За да получите скица на имота, трябва да се обърнете към Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Скицата се издава за поземлени имоти. Ако собствеността ви се намира в район, в който няма влязла в сила кадастрална карта, скицата може да бъде издадена от техническата служба на общината по местонахождение на имота. Срокът, в който можете да се сдобиете с нея е 7-дневен, но можете да заплатите допълнително за експресна услуга и да получите скицата за 3 дни. 

Схема на самостоятелен обект в сградата

Схемата за самостоятелен обект в сградата се изисква, когато обект на сделката е апартамент, магазин офис или друг самостоятелен обект в сграда, както и при продажба на къщи, гараж и др. С кадастралните схеми се съдържа основната информация за обекта – квадратура, документ за собственост, име на собственика, съседи на имота, предназначение и др.

Строителна книжка

Всички документи, нужни за узаконяването на строежа са част от строителните книжа. Чрез тях става ясно за вида на имота, който се прехвърля, т.е. дали се прехвърля право на собственост върху вече построена сграда или се прехвърля право на строеж. При проект, който все още е в процес на построяване, трябва да се уточни етапът на строежа. За целта трябва да се сдобиете с удостоверение за степен на завършеност на сградата от дирекцията за строителен контрол към съответната администрация. Няма да имате нужда от него, стига да има влязло разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация относно въпросния строеж.

Ако купувате имот, който се намира в сграда, построена преди 31 март 2001г., няма строителни книжа и строежът е бил допустим по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването на строежа или съгласно настоящите правила, то трябва да разполагате и се Удостоверение за търпимост.

Удостоверение за семейно положение и сключен граждански брак

При покупко-продажбата на недвижим имот, собственост на Физическо лице се изисква представяне на удостоверение за семейно положение и акт за сключен граждански брак, за да се определи дали имота представлява семейна имуществена общност, т.е дали е придобит по време на брак. Набавянето на удостоверението става веднага в съответната Община по постоянен адрес на Продавача. За целта продавачът трябва да се насочи към ЕСГРАОН (Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението). В случай че имате сключен граждански брак, то трябва да приложите оригинал и копие на удостоверението за сключен граждански брак. В случай , че продавача е разведен трябва да се представи решението на съда за развода, което е влязло в сила.

Декларация по чл. 26 от семейния кодекс

В случай, че продавания жилищен имот е основно семейно жилище, но е собственост само на единия съпруг/а се изисква и декларация по чл. 26 от Семейния кодекс на съпруга несобственик. Посредством нея, съпругът несобственик изразява съгласието си другия да се разпорежда с имуществото си, което е семейно жилище.

Удостоверение за режим на имуществени отношения

Според регистъра на имуществените отношения, създаден в Семейния кодекс, съществуват 3 вида имуществени отношения. Първият е режим на общност, при който се приема, че всичко придобито по време на брака е общо. Вторият вид имуществено отношение е режим на разделност. В този случай всеки е собственик на това, което е закупил. Последният вид отношения е договорния режим, при който отношенията за придобитото се уточняват посредством договор. Покупко-продажбата на недвижимо имущество изисква да такъв тип удостоверение, попълнено по образец и изпратено от длъжностното лице по гражданско състояние в общините.

Удостоверение за административен адрес

В случай, че в документа за собственост не е посочен административен адрес, а само да речем номер на УПИ, обикновено при сгради ново строителство., трябва да се набави Удостоверение за административен адрес (име на улица и номер).

Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имот

Покупко-продажбата изисква и удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания на имот (Удостоверение за тежести). Най-общо казано това са справки, издадени от Службата по вписвания, които дават информация за сделките за имота, вещни тежести, искови молби и др.

Други декларации

Успешното финализиране на сделката понякога зависи и от набавянето на документи, които се изискват само в определени случаи. Така ако сте се сдобили с имота по наследство, ще трябва да представите удостоверение за наследници. За целта можете да се обърнете към общината по последен постоянен адрес на последния собственик.

Нотариално заверено пълномощно

Тук трябва да споменем, че сделките с недвижими имоти може да се извършат и от пълномощници. Важното в този случай е то да бъде нотариално заверено. Освен съдържанието на документа, трябва да заверите нотариално и подписа си. Също така заедно с пълномощните издадени от продавача и купувача трябва да се заверят и декларации придружаващи сделката.

Call Now Button