Продажбата на недвижимо имущество без съмнение генерира сериозен приход в семейния бюджет. Цялата процедура обаче е свързана и с редица разходи, които трябва да имате предвид, когато искате да продавате. Голяма част от продавачите и купувачите неглижират възможността от възникване на допълнителни разходи, фокусирайки се изцяло върху продажната цена на имота. Прочетете тази статия, за да разберете какви са разходите, свързани с покупко-продажбата на жилище, както и коя от двете страни по сделката (продавач и купувач) е отговорен за тяхното заплащане.

Разходи при нотариус

Местни данъци и такси

Според Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) сделката за покупко-продажба е съпътствана от заплащането на местен данък за придобиване на имущество. Размерът му се определя в зависимост от стойността на имота. Обикновено е между 0,1% и 3% от продажната цена, но не по-ниско от данъчната оценка на имота.

Важно е да знаете, че съгласно нормативната уредба, размерът на местния данък за придобиване на имущество се определя индивидуално от всяка една от общините в страната. Според нормативната уредба данъкът за придобиване на имот е за сметка на купувача.

Такса по вписване

Таксите за вписване на акта за покупко-продажба се внасят в Агенцията по вписванията. Целта на вписването е да се даде публичност на подлежащите на вписване актове. По този начин могат да бъдат осъществени различни проверки, отнасящи се до правото на собственост, наличието на тежести върху имота, както и справки за реализираните сделки по прехвърляне.

Тук е мястото да отбележим, че молбата за вписване на нотариален акт се подава от нотариуса, който е изповядал сделката. Съгласно Правилника за вписванията, на вписване подлежат всички актове, с които се прехвърля правото на собственост върху имот, без значение дали става дума за продажба, дарение или за неговата замяна. Сред актовете, които изискват вписване са включени и тези, чрез които се учредява, изменя, прекратява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот. Подлежат на вписване всички онези актове, които прехвърлят правото на собственост върху държавна или общинска собственост.

Размерът на таксата за вписване се определя на база стойността на жилището. Нейният размер е 0,1% от продажната цена, но трябва да бъдете наясно, че сумата не може да бъде в размер по-малък от 10 лева. Обикновено купувачът е лицето, което заплаща тези разходи. За разлика от местния данък, таксата за вписване е една и съща за територията на цялата страна.

Нотариални такси

Задължителен елемент от сделките за продажба на имот са нотариалните такси. Те се изчисляват на база на посочената по нотариален акт цена на имота (или т.нар. материален интерес), като се взема предвид тарифата на нотариуса, удостоверяващ сделката. За допълнителна сигурност, можете да направите справка в Закона за нотариусите и нотариалната дейност и в частност Тарифата за нотариални такси. Имайте предвид, че подобно на размера на местния данък, ако посочената цена в акта е по-ниска от данъчната оценка на имота, то таксата се изчислява въз основа на данъчната оценка. Обикновено разходите по нотариалните такси се разделят поравно между двете страни по сделката, но може да бъде уговорено и друго.

Други разходи

Разходи по ипотеката

Един от основните въпроси, който стои пред купувача, е начинът, по който ще финансира покупката на недвижим имот. Не по-малко важен обаче е и въпросът относно механизма за продажба на ипотекиран имот. Продавачите трябва да са наясно, че няма пречка да се продава ипотекиран имот, тъй като ипотеката следва имота. Необходимо е да набавите справка от финансовата институция, от която сте изтеглили ипотечния кредит – по-конкретно какво дължите към последната, за да сте наясно каква сума е необходимо да внесете, за да покриете дълга си и  да ви бъде заличена ипотеката. Обикновено купувачите заплащат продажната цена по сметка на кредитора, за да бъде заличена ипотеката, т. е. използва се продажната цена или част от нея да бъде платен дълга, обезпечен с ипотека. По този начин купувачът няма да се притеснява, че ипотеката няма да бъде заличена, като, разбира се, продавачът трябва да предприеме необходимите действия след това – подаване на молба до кредитора и заплащане на такси за заличаване на ипотеката.

Разходи по сделката

Независимо дали сте от страната на купувача, или от страната на продавача, то бъдете готови за неочаквани разходи. Заделете си отделен буфер от средства от общия ви бюджет, който да можете да ползвате при непредвидени и неочаквани ситуации. Такива изненадващи харчове могат да се окажат такси за справки и получаване на заверки или дори банкови такси. Купувачите решили да изтеглят кредит, който да ползват за финансиране на сделката, трябва да подготвят и сума (обикновено в размер между 150 и 200 лева), която ще използват за получаване на оценка на имота.

Почистване и малки ремонти

Освен всички разходи за данъци, нотариални и банкови такси, продавачите трябва да имат предвид и заделянето на финансови средства, които да използват за привеждане на жилището във вид, подходящ за оглед от купувачи. Това са разходите за почистване и осъществяването на ремонтни дейности. Преди да предприемете подобна стъпки, то на първо време преценете реално от какви ремонтни дейности има нужда имотът ви и до колко наложителна е инвестицията на средства, време и усилия от ваша страна. Така например не можете да подминете с лека ръка спешните ремонти като смяна на водопровод или поправка на покрива, например, но ако жилището е достатъчно добре поддържано, то и леки освежителни дейности биха ви свършили чудесна работа.

Имайте предвид, че добрият търговски вид на жилището е ключов за осъществяването на бърза продажба, както и за определянето на по-висока цена. Все пак освежаването на един дом е инвестиция, за която всеки собственик трябва да прецени доколко си струва да вложи от времето и усилията си, за да я осъществи и съответно да повлияе върху крайната цена на апартамента.

В случай че пропуснете стъпката по осъществяването на ремонти дейности, то почистването и показването на имота в прилежен вид са неизбежни стъпки в привличането на интереса на потенциалните купувачи. Никога не можете да бъдете сигурни дали именно чистотата и приятната атмосфера няма да наклонят везните към вземането на решение за покупка именно на вашето жилище.

Call Now Button