Покупката на имот е едно от най-значимите събития в живота на човек и колкото по-подготвени преминете през този процес, толкова по-голямо ще бъде за вас удовлетворението. Ако не сте запознати с всички съпътстващи сделката документи и такси, е възможно да изпитате известни затруднения по пътя към мечтания ви дом. Добре е предварително да се запознаете с тях, както и със сроковете, с които разполагате за издаването им, така че максимално да минимизирате всички потенциални по пътя рискове. Повече за това кои са всички такси и документи, необходими за покупката на имот, можете да откриете в тази статия.

Задължителни документи при покупката на имот

При осъществяване на сделка за покупко-продажба на имот, първата стъпка е подписването на предварителен договор между двете страни. Това е и моментът, в който новите собственици на жилището чакат с нетърпение пренасянето в имота, а продавачът най-вероятно обмисля възможностите за инвестиция на придобитите средства. След предварителния договор обаче предстои същинското осъществяване на сделката, а именно нотариалното ѝ изповядване пред нотариус. Този процес е свързан с предоставянето на набор от документи, чието намиране отнема време, а издаването им се случва в различни срокове.

Документ за собственост на имота

За да бъде осъществено прехвърлянето на имота, на първо място продавачът трябва да се легитимира. Документът за собственост върху недвижимото имущество удостоверява собствеността му върху имота и е един от основните документи, съпътстващи сделката. Основните документи за собственост са нотариалният акт, вписан в Агенцията по вписванията и може да бъде нотариален акт както за покупко-продажба, така и за дарение, замяна и други. Това са и крепостният акт, както и договорът за продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти, и договор за продажба, сключен по Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти.

Удостоверение за данъчна оценка

Удостоверението за данъчна оценка се издава от данъчната служба по местонахождение на имота, като е необходимо адресът на имота да съвпада с адреса му по нотариален акт. В случай че това изискване не е спазено, трябва да се издаде удостоверение за идентичност на адреси. Срокът за издаване на това удостоверение може да варира от 3 до 14 дни, като в него трябва да са вписани имената на всички съсобственици на имота. Към тях изискването е да няма непогасени задължения за имота и да са заплатили всички необходими такси и данъци.

Удостоверение за тежести върху имота

Удостоверението за тежести върху имота се издава от Агенцията по вписванията, като се прилагат всички документи за собственост – от първия до последния нотариален акт, а при наследство и удостоверенията за наследници. В случай че към имота има земя или идеална част от земя, е необходимо да се приложи и скица на имота. 

Скица на имота

Скицата на имота се издава от Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър (АГКК). Обикновено срокът е около седмица, но може да се доплати за експресно издаване, а валидността ѝ е 6 месеца.

Документ за самоличност

Разбира се, за законното и безпроблемно сключване на сделка за покупко-продажба между две страни, задължителен елемент е предоставянето на документ за самоличност. Допуска се интересите ви да бъдат представлявани от друго лице, като за това е необходимо да разполага с нотариално заверено пълномощно, което да представи.

Удостоверение за семейно положение

Сред необходимите документи е и този за семейното положение на продавача, от което да е видно какво е било то към датата на придобиване на имота. Удостоверението се издава от служба ЕСГРАОН (Единна Система за Гражданска Регистрация и Административно Обслужване на Населението), обикновено в сградата на общината по постоянен адрес на собственика на имота. Времевата рамка за придобиване на удостоверението е от 1 до 7 дни, а с него трябва да разполага всеки от съпрузите, независимо това, че информацията е идентична.

Такси при покупка на имот

Такса за вписване на новия нотариален акт в Имотния регистър

След като новият собственик придобие имота, той носи отговорността за вписването на новия нотариален акт в Имотния регистър. Това се случва чрез подаване на молба в съответната служба по вписванията по местонахождението на имота. За процедурата се заплаща такса към Агенцията по вписванията, която трябва да предвидите като допълнителен разход. Таксата не е фиксирана и се изчислява на база цената, която заплащате за придобиването на жилището, но за сметка на това има фиксирана стойност за цялата страна в размер от 0,1% върху продажната цена.

Нотариална такса

Като нови собственици на имота, трябва да предвидите още няколко разхода, сред които нотариалната такса. Тя се формира на база цената на жилището, посочена в нотариалния акт и в зависимост от тарифата на нотариуса, удостоверяващ сделката. В случай че данъчната оценка е по-висока от посочената цена в акта, то таксата се изчислява въз основа на данъчната оценка. Ако вече сте договорили продажната цена на имота или притежавате необходимите документи по сделката, разполагате с възможността да определите с точност дължимата такса по сделката, съгласно посочената тарифа.

Такси за изготвяне на нотариален акт и вписване

За изготвянето на нотариалния акт и съпътстващите го документи е необходимо да се обърнете към услугите на нотариус. Дължимите суми се заплащат според тарифата за нотариалните такси към ЗННД и тарифа за държавните такси към Агенция по вписванията. 

Такса за вписване на договор за поддръжка и управление

Размерът на дължимите такси за вписване на договор за поддръжка и управление можете да намерите в чл. 2 от Тарифата за нотариалните такси. Тези суми се събират от Агенцията по вписванията. Размерът на този разход се определя на база стойността на Договора за целия период, за който е сключен. Така получената стойност се умножава по 0,1%. Имайте предвид обаче, че минималната такса за вписване е в размер на 10 лева. Освен таксата за вписване към Агенция по вписванията се заплаща нотариална такса за заверка на самия договор. Важно е също да знаете, че при последваща продажба на имота новият купувач не е необходимо да подписва нов договор за поддръжка и управление, защото вписаният договор има действие и спрямо него.

Списъкът с необходими документи и такси, съпътстващи сделката по покупко-продажба е дълъг и може да затрудни голяма част от хората. Процесът можете да улесните чрез сътрудничество с експерт в областта, който да ви даде пълна информация както за необходимите документи, ката и за институциите и техните срокове.

Call Now Button